O nama

Udruženje „Okular“ je nevladina, neprofitna organizacija, koja teži jačanju društvenog aktivizma dece i mladih i unapređenju kvaliteta života u lokalnoj zajednici i šire, kroz bavljenje istraživanjima i implementaciju projekata i drugih aktivnosti koje za osnov imaju sledeće oblasti: edukaciju, obrazovanje, ljudska prava, obrazovnu i socijalnu inkuziju, društveni aktivizam i volonterizam.   

Udruženje „Оkular“ je osnovano 14. januara 2015. godine, od strane dugogodišnjih aktivistkinja, koje dele ideje jednakosti, nenasilja, filantropije i ravnopravnosti. U prve dve godine postojanja realizovale smo projekte kojima smo promovisale volonterizam i društveni aktivizam i motivisale mlade da nam se priključe. Nadalje smo zadobile poverenje i drugih donatora, uz čiju smo finansijsku pomoć realizovale različite aktivnosti za decu, mlade i porodice.  

Kao dva najveća dosadašnja uspeha Udruženja izdvojile bismo „Igralište mojih snova“ – prvo inkluzivno igralište u Srbiji nastalo u saradnji sa organizacijom UNICEF i „Inkluzivnu kuću za decu i mlade“ – prostor u kojem se sprovode najrazličitije inkluzivne aktivnosti za decu i mlade, a koji je nastao u saradnji sa Trag fondacijom i Fondacijom „Ana i Vlade Divac“.

Sarađujemo sa velikim brojem partnerskih organizacija u Srbiji, kao i u inostranstvu. Članovi smo sledećih nacionalnih mreža:

– MODS – Mreža organizacija za decu Srbije;

– KOMS – Krovna organizacija mladih Srbije;

– NAPOR – Nacionalna asocijacija praktičara i praktičarki omladinskog rada.

Ciljevi udruženja odnose se na promociju kreativnog obrazovanja sa posebnim osvrtom na primenu informacionih tehnologija u obrazovnom procesu, edukacija i razvijanje proaktivnih životnih navika dece i mladih, suzbijanje svih oblika diskriminacije, promocija i zaštita ljudskih, a posebno manjinskih i ženskih prava, saradnja sa organizacijama i institucijama u zemlji i inostranstvu, poboljšavanje položaja dece i mladih sa invaliditetom, zalaganje za vrednosti civilnog društva, izgradnja, promocija i jačanje tolerancije među i prema pripadnicima nacionalnih manjina i sl.

Misija udruženja jeste jačanje društvenog aktivizma dece i mladih i unapređenje kvaliteta života u lokalnoj zajednici i šire, kroz bavljenje istraživanjima i implementaciju projekata i drugih aktivnosti koje za osnov imaju sledeće oblasti: edukaciju,  ljudska prava,  inkuziju, društveni aktivizam i volonterizam.

Naša vizija je društvo u kojem svako dete i svaka mlada osoba ima podsticajne prilike i uslove za rast, razvoj i nesmetano ostvarivanje svog punog potencijala.