Ruku pod/za ruku

Projekat Ruku pod/za ruku, kroz pružanje usluge ličnih pratioca deci sa smetnjama u razvoju i/ili invaliditetom, koji osigurava njihovo nesmetano obrazovanje i ravnopravno uključivanje u vršnjačku grupu, a samim tim doprinosi i unapređenju kvaliteta života ove ciljne grupe, osnaživanju njihovih porodica i promociji inkluzivne kulture i volonterizma u lokalnoj zajenici sprovodilo je naše udruženje u 2015. godini.

U cilju unapređivanja znanja i veština osoba – volontera, uključenih u implementaciju projektnih aktivnosti, projektni tim  realizovao obuku na početku realizacije projekta dok je porodicama ove dece bilo omogućeno da za vreme trajanja projekta od strane projektnog tima dobiju odgovarajuću pomoć i podršku u vidu informisanja i savetovanja povodom ostvarivanja zakonom garantovanih prava. Učenici su tri meseca imali podršku ličnih pratioca koji su izabrani pažljivom selekcijom naših volontera.